WordPress.com bilen WordPress.org arasynda näme tapawut bar? - Semalt jogap berýär

Web sahypasyny döretmekçi bolsaňyz, gurmak üçin WordPress platformasyny saýlamaly. Hasaplamalara görä, WordPress internetiň otuz göteriminden gowragyny eýeleýär we iň meşhur platformalardan biridir. Köp mowzuklary, aýratynlyklary, wariantlary we saýlamaly zatlary hödürleýär. Wordöne WordPress-i saýlamazdan ozal, wordpress.com bilen wordpress.org tapawudy bilen tanyş bolmaly. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, tapawudyň ujypsyzdygyna garamazdan, näme saýlamalydygyňyzy we saýty has gowy görnüşde nädip gurmalydygyňyz barada pikiriňiz bolmalydygyny aýtdy.

Düşünjeler we maksatlar

WordPress, giriş zerurlygy bolmadyk at. Bu gural, internetdäki köp sanly serwerde köp web sahypasyny güýçlendirýär. Web sahypalaryny döretmek üçin faýllary serwerlere gönüden-göni ýüklemegiň ýerine, arka faýllary döretmek we has gowy görnüşde çap etmek üçin WordPress-i ulanyp bilersiňiz. Munuň üçin ähli web sahypalaryny döretmeli, dolandyrmaly we redaktirlemeli, ýokary hilli mazmun, blog ýazgylary döretmeli we köp surat ýüklemeli bolarsyň. “Wordpress” web ösüş programmalarynyň mazmun dolandyryş ulgamynyň bir görnüşidir. Bu açyk çeşme ulgamy, ulanyjylaryna saýlamak üçin köp sanly mümkinçilikleri we aýratynlyklary hödürledi. “WordPress.org” diýlip atlandyrylýan bu gural, programma üpjünçiliginiň we eden işleriňiziň nusgalaryny çalt alyp bilersiňiz. Özbaşdak ýerleşdirilen programma we size gönükdirilen domen ady berilmeýär. Bu platformada domen adynyň we aýratyn serweriň zerurlygy bolmazdan mümkin boldugyça köp web sahypasyny döredip bilersiňiz. Beýleki tarapdan, Wordpress.com, Matt Mullenweg tarapyndan esaslandyryldy we “Automattic” -iň eýeçiligi. Aýry-aýry domen ady bolup, öz web sahypaňyzy has gowy görnüşde gurup bilersiňiz. WordPress.com köp aýratynlyk bilen işleýän hünär hyzmatydyr. Domen we web hosting kompaniýasynyň tölegini töläniňizden soň mazmuny çap edip, sahypaňyzy mahabatlandyryp bilersiňiz.

Bahalar

Dürli adamlar WordPress-i gözleýärler we mugt web sahypalaryny gurmagyň usullaryny gözleýärler we bu diňe wordpress.org bar bolsa mümkindir. Wordöne wordpress.com ulanýan bolsaňyz, domen ady we hosting üçin hem töleg tölemeli bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, käbir kompaniýalar ulanyjylaryna wordpress.com ulananlarynda-da mugt subdomenler bilen üpjün edýärler.

WordPress.com tölegli wersiýa ulgamynda işlemäge ukyply we köp aýratynlyklara eýe. Hünärmen web sahypasyny gurmak isleýän bolsaňyz, ýylda bahasy 19-25 dollar aralygy. Wordpress.org web sahypasyny täzeläp, ýörite dizaýnlary alyp bilersiňiz. Köp sanly paket bar we bahalar bir hosting kompaniýasyndan beýlekisine üýtgeýär.

Dizaýnlar we mowzuklar

Wordpress.org sahypasynda mugt web sahypasyny ulanýan bolsaňyz, dizaýnlara we mowzuklara girmek mümkinçiligiňiz çäklidir. Wordöne wordpress.com web sahypasyny ulanýan bolsaňyz, saýlamak üçin köp dizaýn we mowzuk alyp bilersiňiz. Web sahypaňyz, wordpress.com bilen has ussat we ajaýyp gurlup bilner, size web sahypasynyň şriftleri ýaly köp dizaýn aýratynlyklary hödürlenýär.

Funksiýalar we pluginler

Dizaýnlar we mowzuklar ýaly, wordpress.org-da köp funksiýa we plugin alyp bilersiňiz, wordpress.com bolsa has köp funksiýa hödürleýär we plaginler garaşyşyňyzdan has ýokary.

Web sahypasyny döretmek kararyna geleniňizden soň, iň soňky ädim ygtybarly hosting kompaniýasyny gözlemek we wordpress.com web sahypasy üçin pul tölemekdir.

mass gmail